นโยบายการรับประกัน

Images Promotion VSC

พลาสติกคลุมโรงเรือน

ความหนา

100 ไมครอน (0.10mm) อายุรับประกัน 18 เดือน

150 ไมครอน (0.15mm) อายุรับประกัน 24 เดือน

200 ไมครอน (0.20mm) อายุรับประกัน 30 เดือน

300 ไมครอน (0.30mm) อายุรับประกัน 36 เดือน

Images Promotion VSC

พลาสติกปูบ่อ

ความหนา

150 ไมครอน (0.15mm) อายุรับประกัน 24 เดือน

200 ไมครอน (0.20mm) อายุรับประกัน 30 เดือน

300 ไมครอน (0.30mm) อายุรับประกัน 36 เดือน

ทางบริษัทฯ จะรับประกันอายุการใช้งาน ในกรณีที่พลาสติกคลุมโรงเรือน หรือพลาสติกปูบ่อ เกิดการเสื่อมสภาพจากการทำงานของสารป้องกันร้งสียูวี ก่อนอายุรับประกันเท่านั้น โดยอายุพลาสติกที่ใช้ได้จริงนั้น ให้ยึดตามวันที่ที่ระบุในใบกำกับภาษีเท่านั้น

บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่พลาสติกถูกของมีคมฉีกขาด, ภัยธรรมชาติต่างๆ, การเก็บสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน, การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน, การถูกสารเคมีต่าง ๆ หรือความประมาทเลินเล่อของมนุษย์

* ผู้ซื้อต้องเตรียมตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่เกิดความเสียหายอย่างน้อย 2 ตารางเมตรส่งกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์ที่พบความเสียหายเกิดขึ้น
* ผู้ซื้อต้องมีเอกสารระบุวันซื้อ-ขาย (ใบกำกับภาษี) และแผ่นป้ายกำกับสินค้า (label)
* หากทางบริษัทฯตรวจสอบและพบว่าความเสียหายเกิดจากคุณภาพของพลาสติกฯ นโยบายการรับประกันจะครอบคลุมให้แก่ลูกค้าตามที่ระมุข้างต้น แต่จะไม่มีการชดเชยค่าเสียหายในเรื่องอื่นๆ นอกเหลือจากที่ระบุไว้

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

หากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งมาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น

โดยการเปลี่ยนแปลงสินค้ามีข้อจำชัด ดังนี้

1) สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่บริษัทจ ส่งสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อเท่านั้น

2) สินค้าที่มีการรับประกัน ทางบริษัทจ ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าก่อน แล้วพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด

3) สินค้าที่ไม่มีการรับประกัน ไม่สามารถเปลี่ยน หรือขอเคลมได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า อันเกิดจากสินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิต ทำให้สินค้าเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือความเสียหายจากการจัดส่ง หรือสินค้าที่ใด้รับไม่ตรงกับรายการที่สั่งไป ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม และยังไม่ผ่านการใช้งาน

ในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามสภาพของสินค้าที่รับคืน โดยถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สั่งซื้อสินค้าในระบบ หากเกินกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว ทางบริษัทจะไปสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักปัตฤกข์

Line ID : @visandson
02-316-3384, 02-751-0582
Info@vsc.co.th